Procediment de preinscripció i matrícula

Preinscripció

De les 9 h del 9 de maig a les 21 h del 23 de maig, online al portal www.figuereslleure.cat. Si hi ha més sol·licitants que vacants, es farà sorteig. Per tant, l’obtenció de plaça no depèn del moment en què es realitzi la preinscripció.

El dia 9 de maig a les 9 h del matí s’iniciarà la preinscripció a través d’un formulari online al portal web www.figuereslleure.cat. Aquesta serà la única via per a preinscriure’s. El termini per a preinscriure’s finalitzarà el 23 de maig a les 21 h. S’hi podrà accedir a qualsevol hora durant aquest període. El fet d’inscriure’s abans no significa l’obtenció de plaça.

La preinscripció és el procés pel qual se sol·licita plaça en un torn de casal. En cap cas no dóna cap altre dret que la possibilitat d’optar-hi. Cada infant podrà ser preinscrit només a un torn de juliol i a un torn d’agost. El sistema eliminarà els duplicats.

L'Ajuntament necessita garantir que determinades persones no quedin fora del sistema i, per tant, en casos que es justifiquen per la urgència social i que coordina el servei de Benestar Social amb criteris estrictament tècnics, la reserva de plaça es fa directament des de l'Administració. En total l’Ajuntament es reserva un màxim de 100 places per torn per atendre participants amb risc d’exclusió social.

Un cop formalitzada la preinscripció, es rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça que s’hagi indicat al formulari. Aquest correu electrònic donarà un número a cada preinscripció. Aquest número servirà, en cas que el número de sol·licituds superi el número de places vacants, per al sorteig de places. Les llistes amb el número de preinscrits seran públiques i es podran consultar a través del portal web www.figuereslleure.cat.

No hi ha barems ni puntuació perquè la única condició per optar a plaça són els requisits establerts al punt següent. El sorteig donarà un número per torn a partir del qual s’optarà a matrícula. Les persones que no obtinguin plaça en primera instància, integraran la llista d’espera de preinscrits; a mesura que quedin places vacants —per desistiment de les persones que tinguin plaça adjudicada—, s’anirà convidant a matricular-se a les persones que integrin la llista d’espera, sempre seguint l’ordre que s’hagi determinat en el sorteig.


Requisits

El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració responsable, a més del permís previst al Decret 267/2016, que el/la menor reuneix els requisits de salut que el/la fan apte/a per a l’activitat.


Sorteig

Es farà un sorteig el 25 de maig a les 9.00 h, només en cas que hi hagi més sol·licituds de plaça que vacants. Serà públic.

Pels casals de lleure i casal i campus esportius es farà un sorteig públic presencial a les 9.00 h al poliesportiu municipal.

Una vegada efectuat el sorteig i fet públic el seu resultat, es donarà inici al procés de matrícula. Només tindran dret a matricular-se aquelles persones els números de preinscripció de les quals estiguin a les llistes que seran visibles al portal web www.figuereslleure.cat.


Matriculació

A partir del 26 de maig i fins el 3 de juny s’iniciarà el procés de matriculació per a totes aquelles persones que hagin obtingut una plaça. La matriculació és el procés que confirma la inscripció —un cop s’ha obtingut plaça— al casal escollit durant la preinscripció.

El procés de matriculació serà presencial. No efectuar-la durant el termini donarà lloc a la pèrdua de plaça.

El procés de matrícula es farà per mitjà de la presentació d’un formulari i la documentació que correspongui. El formulari estarà també disponible i podrà descarregar-se al portal web www.figuereslleure.cat.

Pels casals i campus esportius també es podrà trobar a les oficines del Servei Municipal d’Esports (poliesportiu municipal) que es on es formalitzarà la inscripció de manera presencial.


Documentació

Per a fer efectiva la matriculació i que aquesta generi un dret sobre la plaça caldrà omplir el formulari amb tots els camps obligatoris omplerts i adjuntar la documentació següent:

  • Fotocòpia del llibre de família o DNI.

  • Fotocòpia de la targeta sanitària o equivalent.

  • Fotocòpia del llibre de vacunacions o certificat mèdic similar.

  • Justificant de pagament.

També caldrà adjuntar, si escau, la documentació que correspongui segons el cas i d’acord amb el que indiqui el formulari de matriculació.

Tota aquesta documentació caldrà presentar-la conjuntament amb el full de matriculació al formalitzar la inscripció.


Repesca

Aquelles famílies que el 3 de juny a les 00.00 h no hagin presentat correctament el formulari de matriculació i efectuat el pagament, perdran el dret a la plaça, cosa que donarà lloc a la repesca entre les que estiguin en llista d’espera, seguint escrupolosament l’ordre resultant del sorteig. Es notificarà per correu electrònic que la vacant està disponible i es donarà un termini de 48 hores per a completar el procés de matriculació, passat el qual es notificarà a la família següent de la llista d’espera.


Pagament

Aquelles persones que hagin obtingut plaça per a matricular-se als casals municipals podran fer via pagament per autoliquidació en una entitat bancària a través d’un codi de barres que s’enviarà per correu electrònic.

És condició imprescindible per poder considerar formalitzada la inscripció als casals municipals.

No es retornarà cap quantitat si no és per causa justificada i excepcionalment, on consti la impossibilitat de realitzar l’activitat escollida i només es procedirà al retorn de l'import si la plaça vacant es pot ocupar amb alguna preinscripció de la llista d’espera. Una vegada s’iniciï l’activitat no es retornarà cap quantitat excepte si l’Ajuntament es veu amb l’obligació de suspendre l’activitat per raons sanitàries o de força major, motiu pel qual es retornarà l’import corresponent als dies no gaudits.

Pilota de bàsquet